I Love Cheese

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Voorwerp en tegenstelbaarheid

De website pp.ilovecheese.be, haar (sub)domeinen en applicaties (hierna “Website”), worden beheerd door Savencia Fromage & Dairy NV. Een naamloze vennootschap onder Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 1050 Brussel, Kroonlaan 6, België en dewelke is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0406.658.741 (hierna “Savencia”).

Voor alle vragen en opmerkingen nodigt Savencia u uit om haar te contacteren via e-mail op het adres: info.marketing@savencia-fd.be.

Voor informatie met betrekking tot de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens, verwijzen wij naar ons Privacybeleid, te vinden op onze Website (hierna “Privacybeleid”).

Voor informatie met betrekking tot de verzameling en verwerking van cookies, verwijzen wij naar onze Cookiebeleid die tevens te vinden is op onze Website (hierna “Cookiebeleid”).

Door het gebruik van de Website geeft u aan, als gebruiker, hierna “u” of de “Gebruiker”, de gebruiksvoorwaarden zoals opgenomen in dit document (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) integraal en op onherroepelijke wijze te kennen en de inhoud ervan te accepteren. Hierbij worden ook begrepen het Privacybeleid, het Cookiebeleid en elk ander juridisch document waar kennis van wordt gegeven met betrekking tot bepaalde diensten van de Website.

Savencia behoudt zich het recht voor om de Website en de huidige Gebruiksvoorwaarden op elk moment aan te passen en te verbeteren, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om uw gebruikservaring te verbeteren. Elke wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal haar toepassing vinden op het moment van publicatie op de Website. Elke wijziging zal aan u worden meegedeeld. Toch nodigt Savencia u uit om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen op haar Website om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het gebruik van de Website maakt een erkenning uit van het bestaan van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, van hun bindend karakter en de verplichting om deze na te leven.

2. Gebruik van de Website

De Website heeft volwassen natuurlijke personen als doelgroep. Savencia biedt de Website aan voor een gebruik door haar klanten of door eenieder die haar producten en diensten wenst te leren kennen en te kopen.

Als Gebruiker verbindt u zich ertoe om bij het gebruiken van de Website de volgende voorwaarden na te leven, zonder afbreuk te willen doen aan de toepasselijke regelgeving of de toepassing ervan te willen inperken:

 1. geen afbreuk te doen aan de rechten van derden;
 2. geen handelingen te stellen die schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, denigrerend, gewelddadig, intimiderend, vulgair, obsceen, haatdragend zijn of aansporen tot haat. Meer algemeen geen enkele handeling te stellen die schade kan toebrengen aan Savencia of derden;
 3. geen informatie te verspreiden met valse, foutieve of misleidende inhoud, uit eigen beweging of aangezet door derden;
 4. zich niet voor te doen als een andere persoon, natuurlijke of rechtspersoon, valse verklaringen af te leggen of elke band met derde personen te proberen vervormen.

Wanneer u een formulier invult en gegevens aanlevert, verbindt u zich om:

 1. betrouwbare en juiste informatie te verschaffen, die bijgewerkt is op het moment dat ze wordt opgenomen en vooral geen valse namen, kenmerken of adressen te gebruiken, noch namen, kenmerken en adressen te gebruiken waar u geen toestemming voor heeft;
 2. de inschrijvingsgegevens up-to-date te houden met het doel om continu de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens te waarborgen;
 3. geen informatie, programma’s of elementen beschikbaar te stellen of te delen, die illegaal, verwerpelijk of schadelijk zijn (zoals virussen, gepirateerde content of kopieën van software).

Als Gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor de bewaring van uw accountgegevens en wachtwoorden. U dient zelf na te gaan of uw account gebruikt wordt door derde niet-geautoriseerde partijen. Moest u kennis hebben van dergelijk gebruik, dan informeert u Savencia op het volgende adres: info.marketing@savencia-fd.be. Savencia zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig verlies of schade dat de Gebruiker zou hebben geleden als gevolg van een ongeautoriseerd gebruik van zijn of haar accountgegevens door een derde, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

3. Rechten en plichten van Savencia

n geval van schending van de bepalingen opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke wettelijke bepalingen of de rechten van derden, of wanneer de betrokken Gebruiker de belangen van Savencia, van andere gebruikers of van een derde schaadt of waarschijnlijk zal schaden, behoudt Savencia het recht om u de toegang tot de Website of de aangeboden diensten te ontzeggen, zonder afbreuk te doen aan het recht van Savencia om enige vordering tot schadevergoeding in te stellen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de Website (in het bijzonder, doch niet beperkt tot, de structuur, lay-out, artikels, presentaties, illustraties, foto’s en/of elk ander document, de gebruikte software, broncodes, de vorm, teksten, logo’s, geluiden, databanken, de namen (“Savencia” en “I Love Cheese”), alsook de handelsnamen en domeinnamen en meer in het algemeen ieder grafisch, tekstueel en informatica onderdeel van de Website) zijn werken die beschermd zijn door door het intellectuele eigendomsrecht, meer specifiek door het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht, het recht betreffende de bescherming van tekeningen en modellen, en het octrooirecht (hierna “Intellectuele Eigendomsrechten”).

Alle Intellectuele Eigendomsrechten zijn de eigendom van Savencia of zijn in de Website geïntegreerd met de toestemming van de eigenaars van de desbetreffende rechten.

Savencia geeft de Gebruiker een persoonlijke, tijdelijke, wereldwijde, onoverdraagbare licentie op de Website, die u toelaat de Website te gebruiken conform de in de Gebruiksvoorwaarden vooropgestelde voorschriften. Elk ander gebruik van deze licentie buiten wat in de Gebruiksvoorwaarden is voorgeschreven wordt niet toegestaan. De licentie wordt alleen verleend voor de duur van het gebruik van de Website. De gebruikslicentie betekent het recht om de Website te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan via een verbinding met een elektronisch communicatienetwerk.

De Gebruiker bevestigt onder geen enkele voorwaarde elementen ter beschikking te stellen van derden en bevestigt geen enkele van de volgende handelingen te zullen stellen zonder toestemming van Savencia, met name: adaptaties, wijzigingen, vertalingen, herschikkingen, verspreiding, decompilatie etc. zonder dat deze lijst als limitatief kan worden beschouwd. Elk gebruik dat vreemd is aan het doel van de Website is verboden. Dit verbod geldt voor elke mogelijke reproductie en wijziging, ongeacht de duur.

Savencia behoudt zich het recht om de informatie, de producten, de programma’s of gebruikersvoorwaarden, beschreven op de Website, op elk moment te verbeteren of te wijzigen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Alle genoemde merken, in het bijzonder I Love Cheese®, Caprice des Dieux®, Saint Môret®, Passendale®, Père Joseph®, Saint Agur®, Chavroux®,Carré Frais®, Cœur de Lion®, Le Rustique®, Etorki®, Tartare®, Saint Albray®, Giovanni Ferrari®, Fauquet®, Fol Epi®, Berthaut®, Boursault®, Apérifrais®, Vieux Pané®, Chaumes®, Brebiou des Pyrénées®, Saint Albray®, Pié d’Angloys®, Leffe® Fromage Belge d’abbaye, Au Bouchon®, Milkana®, Rambol®, Damme®, Petrus Abdijkaas®, Rochebaron®, Westhoek®, Wynendale®,Echte Loo®, Rubens®, Chamois d’Or®, zijn geregistreerde merknamen.

De gebruikte foto’s op de Website worden beschermd door het auteursrecht. Om praktische redenen staat er echter geen copyright teken op de foto’s. Voor nadere informatie omtrent de auteur van de foto’s, kunt u contact opnemen met Savencia via het contactformulier op de Website.

5. Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie met betrekking tot de Website is indicatief. Savencia ijvert ernaar om de informatie op een zo correct mogelijke manier te communiceren en weer te geven. Bovendien zal zij deze informatie ook regelmatig actualiseren en verifiëren zonder echter de juistheid en volledigheid in alle gevallen te kunnen garanderen. Savencia zal desgevallend niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onvolledigheden. Het voorgaande slaat zowel op de informatie geplaatst op de Website door Savencia zelf, alsook de informatie gepubliceerd door gebruikers of derden. De informatie betreft eveneens onder meer productbeschrijvingen, foto’s, etc. Savencia kan in elk geval nooit verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke informatie.

SAVENCIA wijst elke verantwoordelijkheid af voor de beslissingen die zouden worden genomen of acties die door de Gebruiker zouden worden ondernomen op basis van informatie die aan gebruikers of anderen werd meegedeeld en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of nalatigheden van de Gebruiker.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk de Website op eigen risico en op eigen exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. Savencia zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade veroorzaakt aan de gebruikers, door het gebruik van de producten en diensten en aan de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, zakelijke of commerciële activiteit.

SAVENCIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, materieel of immaterieel die direct of indirect voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Site, producten en diensten, evenals voor enig verlies dat kan voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, gebrek aan volledigheid, irrelevantie, weglating of nalatigheid bij de productie, ontwikkeling, schrijven en interpreteren van informatie.

In ieder geval zal Savencia nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor:

 1. elke schade ontstaan uit de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden;
 2. het niet werken of het ontoegankelijk zijn van de Website door het foutieve gebruik of een onjuist configuratie van het materieel van de Gebruiker;
 3. een onmogelijkheid of moeilijkheid om de Website te gebruiken door het gebruik van verouderd materieel of het gebruik van een weinig gebruikt besturingssysteem door de Gebruiker;
 4. externe hyperlinks of bronnen die de Gebruiker kan raadplegen vanaf de Website.

Savencia levert de diensten van de Website “as is”. Savencia zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade of gebreken, permanent of tijdelijk, aan de informatica of gegevens van de Gebruiker gedurende of na het gebruik van de Website en de gevolgen die daarvan kunnen optreden in de private, professionele of commerciële activiteiten van de Gebruikers. In het bijzonder wijst Savencia alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de overdracht van virussen of Trojaanse paarden via de Website.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de Website doet Savencia steeds beroep op de meest moderne beschikbare technologieën. Savencia kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende (tijdelijke) pannes, fouten, of onderhoudswerken aan of door de Website, alsook problemen met betrekking tot de beschikbaarheid, de snelheid, de veiligheid en juistheid van de gegevens.

Savencia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kosten en uitgaven (bijvoorbeeld: internetverbinding, verplaatsingen…) in verband met de Website. Het geheel van deze kosten zal ten laste van de Gebruiker vallen.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Gebruiker die naar een site van een derde wordt geleid via een hyperlink, erkent dat Savencia geen controle heeft op de inhoud, de informatie, de producten of diensten die op deze websites worden aangeboden. Savencia zal dus in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van websites die toegankelijk zijn via de hyperlinks of indien de inhoud van die websites in strijd is met de geldende wetgeving. Savencia is evenmin aansprakelijk voor de hyperlinks die naar haar eigen Website verwijzen.

6. Toegang tot beschermde gebieden met een wachtwoord

De toegang tot beschermde gebieden met een wachtwoord is uitsluitend gereserveerd voor bevoegden. De Gebruiker verplicht zich om de toegang tot deze gebieden niet te forceren en met name noch de identiteit, de toegangscode of het adres van een andere gebruiker aan te nemen. Onbevoegden, die toegang tot deze gebieden trachten te krijgen, kunnen juridisch vervolgd worden.

7. Beschikbaarheid van de Website

De Website is in principe beschikbaar 24/24 en 7/7, behalve ingeval van een onderbreking, gepland of niet, voor het onderhoud of in het geval van Force Majeure zoals verder omschreven.

“Force Majeure”, betekent zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt, een bevel gegeven door een overheid, een oorlog, een epidemie, een lock-out, een staking, een manifestatie, technische problemen op het vlak van de communicatie, een overstroming, een explosie, een tekort aan grondstoffen of arbeid, een verandering in de wereldwijde economische omstandigheden, een daad van vandalisme, uitzonderlijke weersomstandigheden etc. alsook iedere andere situatie buiten de controle van Savencia om die de normale gang van zaken verstoort, zonder dat Savencia daarvoor moet aantonen dat de situatie onvoorzienbaar was.

8. Algemene clausules

Het feit dat Savencia niet meteen handelt om een clausule in de Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, of geen actie onderneemt tegenover de Gebruiker in het geval van een inbreuk, heeft in geen enkel geval een verzaking van die rechten tot gevolg.

Als een clausule uit deze Gebruiksvoorwaarden om eender welke reden onwettig, nietig of voor elke andere reden ontoepasbaar wordt beschouwd, dan zal deze clausule geacht worden los te staan van het geheel en zal deze in geen geval een effect hebben op de overige bepalingen.

De Gebruiksvoorwaarden zijn niet overdraagbaar door de Gebruiker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Savencia. Elke handeling in strijd met deze bepaling moet als nietig worden beschouwd.

9. Toepasselijk recht

De Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgische recht, behoudens anders bepalende dwingende regelgeving.

Vooraleer een partij zou overgaan tot een vordering in rechte, zullen de partijen ijveren om tot een minnelijke oplossing te komen voor hun geschil.

Binnen het kader van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor consumenten, is een Consumentenombudsdienst ingesteld door de federale overheid met de bevoegdheid om op te treden voor elke vraag betreffende een buitengerechtelijke geschillenregeling met betrekking tot consumenten. De ombudsdienst kan gecontacteerd worden via de volgende link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Elk contractueel geschil tussen de partijen, meer bepaald met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, alsook ieder ander geschil tussen de partijen, zullen behoudens de toepassing van dwingende bepalingen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van:

 1. indien de Gebruiker een consument is, de rechtbank van de plaats van domicilie van de Gebruiker; of
 2. Indien de Gebruiker geen consument is, de rechtbanken van Brussel.

10. Inwerkingtreding

De Gebruikersvoorwaarden zijn in werking getreden op 15 oktober 2013.